Mynydd Du

NameRacePositionCategory
Tom Annetts
61
MV40
210
MV40
35
MV40
88
MV40
65
MV40
26
MV40
22
MV40
34
MV40
Emma Blake
33
FV40
84
FV40
98
FV40
38
FV40
43
FV40
Carl Brancher
50
MV60
57
MV60
Michael Brooks
96
MV50
57
M
72
MV50
Helen Brown
25
FV40
Matthew Brushett
27
M
44
M
Lynne Buckley
69
FV50
99
FV50
Nikki Childs
66
FV60
47
FV60
232
FV60
35
FV60
38
FV60
27
FV60
61
FV60
64
FV60
90
FV60
71
F
75
FV60
52
FV60
Neil Coe
44
MV40
24
MV40
26
MV40
38
MV40
47
MV40
Paul Colley-Davies
107
MV50
28
MV50
68
MV50
32
MV50
22
MV40
44
MV50
60
MV50
86
MV50
72
M
58
MV50
46
MV50
47
MV50
Matias Coombs
68
MV60
63
MV60
Andy Creber
30
MV60
15
MV60
Andrew Creber
45
MV60
32
MV60
Andy DEAN
19
MV40
15
MV50
14
MV40
Andrew DICKENS
99
MV50
Edward DICKSON
71
M
31
M
29
M
Paul Davies
43
MV50
Rona Davies
77
FV60
58
FV60
56
FV60
43
FV60
Ed Dickson
M
Steven EPSTEIN
32
MV40
35
MV40
38
M
Adam Eagles
M
18
M
Matt FARRER
25
MV40
18
MV40
54
MV40
12
MV40
101
MV40
29
MV40
16
MV40
26
MV40
Matthew Farrer
14
MV40
37
MV40
10
MV40
22
MV40
Jonathan Ford
8
M
6
M
16
M
5
M
8
M
3
M
2
M
3
M
3
M
6
M
2
M
3
M
3
M
M
3
M
6
M
Ben Gibbison
10
MV40
Daniela Gormley
78
FV50
63
FV50
58
FV50
38
FV50
61
FV50
64
FV50
49
FV50
81
FV50
116
FV50
42
FV50
44
FV50
34
FV50
62
FV50
Bethan Hawksley
73
F
Marcus Heather
75
M
34
M
74
M
67
M
83
M
Steven Hepton
7
MV40
12
MV40
Richard Holman
23
MV50
45
MV50
Gary JAMES
23
MV50
43
MV50
64
MV50
54
M
Emma Jones (replaced Nikki Childs)
91
FV40
Jon LIKE
2
M
Bethan LOGAN
19
F
18
F
26
F
29
F
59
F
22
F
Harry Like
30
F
Harri Like
20
F
56
F
45
F
49
F
Gareth Lynch
39
MV40
21
MV40
33
MV40
42
MV40
36
M
38
MV40
47
MV40
Julie MATHIAS
82
FV50
113
FV50
Brett Mahoney
20
M
8
M
13
M
21
M
17
M
16
M
Julia Mathias
44
FV50
Emma Mcwilliams
49
FV40
27
FV40
52
FV40
24
FV40
107
FV40
120
FV40
20
FV40
41
FV40
72
FV40
69
FV40
53
Unknown
56
FV40
Alice Meredith
16
F
Thomas Meredith
75
MV40
51
M
73
MV40
49
MV40
29
MV40
Tom Meredith
81
MV40
Tom Mollekin
57
M
9
M
Clare Patterson
41
FV40
17
FV40
27
FV40
22
FV40
9
FV40
Rhian Probert
21
FV50
70
FV50
43
FV50
14
FV50
27
FV50
15
FV50
13
FV50
9
FV50
18
FV50
28
FV50
16
FV50
2
FV50
4
FV50
8
FV50
26
FV50
10
FV50
31
FV50
Josie REES
107
F
65
F
Joe RUMER
16
M
35
M
Janet Richards
99
FV50
55
FV50
41
FV50
95
FV50
125
FV50
Sammi SINCLAIR
85
FV40
James Scott
6
M
21
M
Adam Sellar
28
MV40
Debbie Stenner
28
FV40
37
FV40
22
FV40
40
FV40
139
FV40
61
FV40
30
FV40
51
FV40
30
F
46
FV40
37
FV40
20
FV40
20
FV40
17
FV40
41
FV40
38
FV40
Thomson Stewart
89
MV60
58
MV60
82
MV60
Wyndham TURNER
1
M
5
M
3
M
3
M
34
M
3
M
5
M
5
M
4
M
3
M
1
M
1
M
1
M
1
M
1
M
1
M
2
M
1
M
1
M
1
M
9
M
1
M
Tom TURNER
10
M
10
M
6
M
11
M
57
M
4
M
7
M
31
M
22
M
8
M
5
M
4
M
4
M
9
M
5
M
13
M
11
M
1
M
10
M
29
M
29
M
Natalie Taylor
21
F
Stewart Thomson
37
MV60
Francis Tracey
54
MV50
Beverley Tucker
90
FV50
68
FV50
52
FV50
28
FV50
75
FV50
70
FV50
59
FV50
Paul Tucker
39
MV50
74
MV50
36
MV50
30
MV50
43
M
41
MV50
71
MV50
44
MV50
Martin Webb
60
MV50
Ian Whistance
32
MV50
9
MV50
8
MV50
12
MV50
10
M
16
MV50
14
MV50
Dylan Williams
16
MV40
Lucy Williamson
17
F
20
F
4
F
Martin Woodhead
45
MV60
131
MV60
61
MV60
18
MV60
James Woodier
30
MV40
14
MV40
Sharon Woods
87
FV60
66
FV60
218
FV60
46
FV60
72
FV60
111
FV60
64
F
47
FV60